Algemene voorwaarden verbouwingsdouche.nl

Reserveren en goedkeuring:

Zodra wij kunnen leveren op de gewenste ingangsdatum Sturen wij u direct een bevestiging van levering. Mochten wij op de bevestiging een andere datum neerzetten dan is dat de eerst volgende dag waar wij op kunnen leveren Zodra wij geen retourbericht van u ontvangen gaan wij ervan uit dat deze leverdatum akkoord is. Tevens bezorgen wij kosteloos maximaal 4 werkdagen eerder i.v.m. onze regio gebonden planning. Zodoende rekenen wij geen bezorg en ophaalkosten.

Mocht de verbouwingsdouche toch op een andere datum nodig zijn dan u van te voren heeft aangegeven, dan is dat ook geen probleem. Wij vragen u dan wel om dit per mail aan ons door te geven. Zodat wij op een eerder of latere datum voor u gaan leveren.

Afmelden van de verbouwingsdouche:

U hoeft ons alleen een mail te sturen met daarin het verzoek de douche op te halen.
Tip: tijdens een badkamerverbouwing wordt de badkamer als laatste afgekit. Zodra dit gaat gebeuren is dat het moment om ons een mailtje te sturen.

(De gewenste einddatum is enkel een indicatie en wordt niet meegenomen in onze agenda. Het is belangrijk u zich te realiseren dat de huurperiode stilzwijgend wordt verlengt totdat u ons een ophaalmail stuurt. Wij halen de verbouwingsdouche dus nooit op zonder u toestemming, zodoende zit u nooit zonder doucheJ De ophaalmail dient 48 uur van te voren ingediend te worden) 

Ruimte vrijmaken voor verbouwingsdouche:

De douche is 90x90x205cm. Als wij de douche opbouwen hebben wij een ruimte nodig van 120x120x210cm. Onze douches zijn demontabel en passen daarom door elke deur of trapgat.

Warmwatervoorziening:

Wanneer de douche op een koudwaterkraan wordt aangesloten, wordt het water verwarmt door middel van onze warmwatervoorziening. Deze is voorzien van twee stroomkabels, die beide worden aangesloten op een geaard stopcontact. Vanwege het gevraagde vermogen (2×16 Ampère 3,5Kw) dienen er twee stroomgroepen beschikbaar te zijn. Eén onbelaste (vrije) stroomgroep met randaarding en daarnaast een tweede geaarde stroomgroep die wel belast mag zijn.

De warmwatervoorzieningen hebben een mindere  waterdruk in vergelijking met uw huidige douche en de tempratuur wordt standaard ingesteld op 38Graden. Voor het beste resultaat qua waterdruk en warmwater is het aan te bevelen om een warmwaterkraan onder de ketel of op een andere warmwaterleiding een kraan te laten monteren ( dit kunt u vragen aan uw loodgieter of degene die de badkamer verbouwt)

( Belangrijk: zodra de hoofdkraan van uw woning wordt dicht gezet ( bijv. bij het slopen en/of verleggen van uw leidingen in de badkamer), dienen de groepen van de warmwatervoorziening(en) uit worden gezet. Nadat de hoofdkraan wordt opengezet dient u eerst de verbouwingsdouche een aantal keer aan het uit te doen zodat er geen lucht meer in de leiding zit ( dit kan namelijk de warmwatervoorziening beschadigen waardoor de werking defect raakt) als u dit heeft gedaan mag u de groepen van de warmwatervoorziening weer aanzetten.

Zonder warmwatervoorziening:

Dit kan bijvoorbeeld afgetapt worden van een wastafel-, keuken-, wasmachine- of Quooker kraan. Wij hebben voor elke kraan een passende klikkoppeling met krasvrije voering. Deze koppelingen kunnen gemakkelijk erop en eraf worden geklikt, zodat u de kraan na het douchen weer kunt gebruiken. Als de wasmachinekraan ook wordt gebruikt door de wasmachine, installeren wij een handig Y-stuk. Deze hebben wij speciaal ontwikkelt zodat de kraan voor beide apparaten gebruikt kan worden, zonder dat u elke keer de aanvoerslangen hoeft te verwisselen.

(Belangrijk: de toevoer kraan naar de verbouwingsdouche moet ten alle tijden worden dicht gedraaid na het gebruik van de verbouwingsdouche. U als klant en als gebruiker van de verbouwingsdouche bent hier zelf verantwoordelijk voor)

Vuilwaterpomp:

Onze douchecabines worden standaard geleverd met een pomp. Deze pomp voert het water omhoog naar bijvoorbeeld een wastafel-, keuken-,  of wasmachine afvoer. Wanneer de wasmachineafvoer ook door uw wasmachine wordt gebruikt, lossen wij dit op door een handig Y-stuk te monteren. Deze zorgt ervoor dat u niet na elke wasbeurt of douchebeurt de afvoerslangen hoeft te verwisselen. Wanneer u een afvoerputje in de grond heeft dan werken wij zonder pomp. Er wordt dan een tijdelijke pijp gemonteerd die het afvalwater wegvoert.

(Belangrijk: De vuilwaterpomp dient ten alle tijden aangesloten te worden op een geaard stopcontact met randaarding en de afvoerslang dient ten alle tijden op een werkende afvoer aangesloten te zijn die verbonden is met uw riool en die een minimale diameter heeft van 40mm).

Schade of verlies:

Wij leveren altijd schone en nette cabines. Mocht het zo zijn dat er per ongeluk schade wordt ontstaat aan de door ons verhuurde materialen, houdt er dan rekening mee dat wij u hiervoor aansprakelijk stellen.

De kosten van de complete huur materialen liggen tussen de €20,- en €1000,-. Afhankelijk van waar en op welk materiaal de schade is ontstaan wordt een rekening door ons aan u verstuurd. Wanneer er sprake is van verlies geldt hier een prijs van €1200,- per eenheid.

Hieronder publiceren wij de algemene voorwaarden, welke gelden voor de huur van een (tijdelijke) mobiele douchecabine van verbouwingsdouche.nl.

Hier benadruk ik dat Onze algemene voorwaarden nadrukkelijk van toepassing zijn als er een contract/verband wordt opgesteld met één van onze vastgelegde zakelijk en particulieren klanten!

Artikel 1

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van Verbouwingsdouche.nl.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 2

 1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, of door ondertekening van de (aan de ommezijde afgedrukte) huurovereenkomst door de huurder en verhuurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur.
 2. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs en een maximale huurperiode zoals vermeld op de (voorzijde vermelde) huurovereenkomst.

Artikel 3

 1. Partijen kunnen afspreken dat verhuurder het gehuurde brengt op een door huurder aangewezen locatie. In dat laatste geval dient de huurder ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorg dag op het afgesproken afleveradres, een daartoe bevoegd/gevolmachtigd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde zaak. Deze persoon dient zich te legitimeren en kopie legitimatie te overleggen.
 2. Voor zover op de bezorg dag niemand namens de huurder aanwezig is, dan heeft verhuurder het recht het gehuurde mee terug te nemen. De gevolmachtigd persoon dient zich te legitimeren. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder huurderving en transportkosten, zijn voor rekening van de huurder.
 3. Bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht de verhuurder zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren. Opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 4. Indien op verzoek van de huurder bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van verhuurder, gebeurt dit geheel voor eigen risico van de huurder.
 5. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 4

 1. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.
 2. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
 3. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door derden te laten gebruiken. Of zelf aan de gehuurde materialen te komen.

Artikel 5

 1. Verhuurder zal het gehuurde op de in overleg afgesproken dag ophalen. Het eindigen van de huurperiode laat onverlet dat huurder voor het gehuurde aansprakelijk blijft totdat het gehuurde weer in het bezit van verhuurder is. Zo niet tot de gehuurde eind datum op de huur overeenkomst.
 2. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in de voorafgaande leden, blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door verhuurder, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde.
 3. De huurder dient er zorg voor te dragen dat op de ophaaldag een daartoe bevoegd persoon aanwezig is om het gehuurde aan verhuurder af te leveren. Deze persoon dient zich te legitimeren. Bij het niet of niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van deze verplichting zijn de daaruit voortvloeiende eventuele schade, bijvoorbeeld wegens vermissing c.q diefstal, en kosten voor rekening van de huurder. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde door verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen. Ook tijdens lekkage van het gehuurde voorwerp is de huurder aansprakelijk en wordt verhaald op de huurder zijn verzekering.

Artikel 6

 1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
 2. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.
 3. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.
 4. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.
 5. Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
 6. Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd, tenzij anders vermeld op voorzijde verhuurcontract. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde
 7. Indien en voor zover nodig wordt de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen van het gehuurde door verhuurder verzorgd. Het van toepassing zijnde eigen risico van bovengenoemde aansprakelijkheidsverzekering, komt voor rekening van de huurder.
 8. Indien en voor zover er een afkoopregeling inzake schade, brand en diefstal is overeengekomen, wordt daarvoor een percentage over de huursom in rekening gebracht. De voorwaarden van de regeling kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Artikel 7

 1. Indien de geschatte schade, reparatie- en reinigingskosten niet meer bedragen dan € 1.500,- geschiedt expertise door verhuurder.
 2. Indien de geschatte reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan € 1.500,- bedragen, zal de expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen schadebureau. De huurder heeft het recht een eigen of contra-expertise uit te voeren, maar dient de verhuurder daarvan, binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld, schriftelijk op de hoogte te stellen. Na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van het gehuurde door de verhuurder.
 3. De door verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het verhuurde komen voor rekening van de huurder.
 4. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding (huurderving)of opschorting.
 5. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

Artikel 8

 1. De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Onder schade wordt verstaan: Het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
 2. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed, verricht door de huurder of diens ondergeschikte en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder of één van diens ondergeschikten.

Artikel 9

 1. Tenzij anders is overeengekomen, is bij particulier verhuur, contant verhuur van toepassing. Zakelijk-verhuur dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening. Verhuurder is gerechtigd om een kredietbeperking toeslag te berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn.
 2. Bij contant-verhuur kan de verhuurder als zekerheid tot betaling van de huurprijs en/of borg van het verhuurde een waarborgsom verlangen. Na terugkomst van het gehuurde zal de waarborgsom aan huurder worden terugbetaald, onder aftrek van de verschuldigde huurpenningen, schade en eventuele kosten. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de huurovereenkomst het bedrag van de verschuldigde huurpenningen de waarborg overtreft, is verhuurder gerechtigd om aanvulling van de waarborgsom te eisen.
 3. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
 4. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts.

Artikel 10

 1. Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt.
 3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst.
 4. In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het gehuurde bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen.
 5. Voorts is de verhuurder in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het verhuurde c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 11

 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke contract.
 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van verhuurder, brand, hoge waters noden, extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades en werkonderbrekingen.

Hier benadruk ik dat. Onze algemene voorwaardennadrukkelijk van toepassing zijn als er een contract/verband/ wordt opgesteld met één van onze vastgelegde zakelijk en particulieren klanten!

Artikel 12

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Onze samenwerkingspartners kunnen de douche leveren met uitzondering van Noord-Holland, alleen dan kan er een vast bedrag met gratis bezorging aangeboden worden. Mochten onze samenwerkingspartners geen noooddouche op voorraad hebben, dan kunnen wij de nooddouche zelf leveren. Dan wordt er wel  bezorgkosten gerekend vanaf Zwaag tot aan de plek waar de nooddouche geïnstalleerd moet worden.